Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Antonin

Lasy Nadleśnictwa Antonin rozciągają się na pograniczu dwóch krain historycznych Wielkopolski i Śląska. W obecnej strukturze administracyjnej, nadleśnictwo istnieje od 1 maja 1974 roku i składa się z trzech obrębów leśnych, które od 1945 roku były samodzielnymi nadleśnictwami.

 

 

Lasy Nadleśnictwa Antonin stanowią zwarty zespół kompleksów leśnych. Mimo, że w skład nadleśnictwa wchodzi ponad sto takich grup, to znakomita część obszarów leśnych jest zgrupowana jedynie w trzech dużych kompleksach. Tym samym nadleśnictwo posiada dużą lesistość wynoszącą prawie 50 % zasięgu terytorialnego.

Obszary leśne pokrywają w większości bory sosnowe z panującą sosną pospolitą. Najczęściej występującym siedliskiem borowym jest bór świeży, którego udział w powierzchni nadleśnictwa stanowi ponad 48 %, w dalszej kolejności znajduje się bór mieszany wilgotny (20 %) i bór wilgotny (7 %).

Siedliska grądów i buczyn porastają gatunki drzew liściastych takich jak: dąb szypułkowy, grab pospolity i buk pospolity występują często w otulinach stawów, większych cieków i kanałów zwłaszcza w obrębie Moja Wola. Wyróżniającym się siedliskiem jest las mieszany wilgotny i las wilgotny.
Występują tutaj również łęgi i olsy, czyli siedliska podmokłe z panującą olszą czarną, jesionem wyniosłym z domieszkową na obrzeżach topolą osiką.

Gospodarkę leśną prowadzi się w zależności od zaszeregowania lasów do danej kategorii ochronności. Gospodarstwo specjalne stanowi m.in. rezerwat przyrody „Wydymacz" obejmujący ponad 32 ha lasów łęgowo-grądowych, a także ostoje zwierząt chronionych, lasy na siedliskach skrajnie suchych i bagiennych. Wielofunkcyjne lasy ochronne to prawie 54 % wszystkich lasów nadleśnictwa czyli około 10 tys. ha. Pozostałą część stanowią wielofunkcyjne lasy gospodarcze o powierzchni około 8,5 tys. ha. Jednym z głównych celów gospodarki leśnej jest zachowanie lasów i ich różnorodności (bogactwa przyrodniczego). Dlatego na terenie nadleśnictwa można spotkać różne formy prawnej ochrony przyrody.