Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dzierżawa zbiornika Sośnie - drugi przetarg

Dzierżawa zbiornika Sośnie - drugi przetarg

Informacja dotycząca drugiego przetargu na dzierżawę zbiornika

Nadleśnictwo Antonin

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY NA:

Dzierżawę wód stojących na cele wędkarsko-rybackie

 1. Wydzierżawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Antonin, ul. Wrocławska 11, 63-421 Antonin.
 2. Tryb postępowania: postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego w drodze licytacji.
 3. Oznaczenie nieruchomości: przedmiotem przetargu jest prawo dzierżawy wód stojących (zbiornik wodny) będących w zarządzie Nadleśnictwa Antonin:

Leśnictwo

Oddział

Powierzchnia[ha]

Rodzaj użytku

Nr działki

Mariak

Mariak

211a

210f

5.58

3.58

Ws

Ws

236

233

 

 1. Opis nieruchomości: Zbiornik wodny znajduje się w miejscowości Kocina o łącznej pow. 9.16 ha, w skład którego wchodzą dwa pododdziały leśne 211a o pow. 5.58 ha oraz 210f o pow. 3.58 ha. Są to działki ewidencyjne o nr 236 oraz 233. Zbiornik wodny położony jest przy skrzyżowaniu dróg Pawłów – Janisławice / Sośnie – Cieszyn. Z w/w skrzyżowania jest dojazd do stawu. W środku stawu znajduje się wyspa o powierzchni 0.96 ha, która nie jest przedmiotem dzierżawy i nie została wliczona w powierzchnie stawu.
  Przedmiot dzierżawy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Leśnym Leśnictwa Mariak, na którego terenie usytuowana jest działka ze stawem.
 2. Okres dzierżawy: od podpisania umowy do 31.12.2023 r.
 3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2018 r. o godz. 9:00 w Sali 2.15 w budynku siedziby Nadleśnictwa Antonin przy ul. Wrocławskiej 11 w Antoninie.
 4. Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wadium wynosi 500,00 zł Wadium należy wpłacić do dnia 20.08.2018 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu  w kasie Nadleśnictwa lub na rachunek bankowy o numerze BOŚ Ostrów Wlkp. 07154011732001400001300001 Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
 5. Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawy: 466,80 zł/ 1ha

Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z dzierżawioną nieruchomością. Kwota czynszu podlega corocznej waloryzacji od początku roku kalendarzowego, w oparciu
o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2019 i nie będzie wymagała aneksowania umowy.

 1. Minimalna wysokość postąpienia stawki czynszu dzierżawy:

Oferowana wysokość stawki czynszu należy podawać z dokładnością do 1 kg karpia za 1 ha powierzchni ewidencyjnej.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które mają uregulowane zobowiązania finansowe wobec Nadleśnictwa Antonin. W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne i prawne, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nieterminowo regulowały wobec Nadleśnictwa Antonin swoje zobowiązania finansowe dotyczące dzierżaw i najmów. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dowód tożsamości, a osoby reprezentujące osoby prawne lub fizyczne dodatkowe pełnomocnictwo.
 2. Przebieg postępowania: Komisja Przetargowa dopuszcza do udziału w przetargu tylko tych uczestników, którzy wnieśli wadium w terminie i formach przewidzianych w ogłoszeniu o przetargu i nie posiadając zaległości względem jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji Przetargowej, przekazując uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, podając do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium
  oraz zostały dopuszczone do przetargu. Przewodniczący Komisji Przetargowej podaje do wiadomości ewentualne zmiany w stanie faktycznym przedmiotu przetargu jakie zaszły po wydaniu ogłoszenia o przetargu oraz związane z tym zmiany warunków przetargu. Stawienie się jednego oferenta wystarcza do odbycia przetargu. Licytacja zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu dzierżawy. Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu dzierżawnego, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Prawo do dzierżawy będzie miała ta osoba, która zaoferuje cenę najwyższą – jeżeli po trzykrotnym wezwaniu
  do dalszych postąpień nikt nie zaoferuje więcej. Ostateczne oferty (w tym ostateczne oferty przebite korzystniejszą ofertą innego oferenta) złożone w toku postępowania przez uczestników biorących udział
  w przetargu wiążą aż do czasu zawarcia właściwej w sprawie umowy dzierżawy.

Szczegółowy przebieg i zasady przeprowadzenia przetargu określone zostały w Regulaminie pracy Komisji powołanej Zarządzeniem nr 32/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin z 23 lipca 2018 r.
wraz z regulaminem przeprowadzania przetargu na dzierżawę wód stojących na cele wędkarsko-rybackie.

 1. Miejsce i termin zawarcia umowy: miejsce i termin zawarcia umowy zostanie podany osobie ustalonej
  jako dzierżawca nie później niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona
  jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny w ustalonym miejscu i terminie zawarcia umowy, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Jeśli osoba pierwotnie ustalona jako dzierżawca nieruchomości, uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy, dopuszcza się wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych złożonych w toku postępowania ofert
  bez konieczności przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. W przypadku wcześniejszego zwrotu wadium wymaga się jego ponownego wniesienia przez wskazanego oferenta w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia pod rygorem odrzucenia jego oferta i wyboru kolejnej najkorzystniejszej z ofert pozostałych.

 

 1. Podstawowy wymóg wobec dzierżawcy: Oferent przystępując do przetargu zobowiązuje się, w razie wybrania Jego oferty jako najkorzystniejszej, do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki wodnej, w tym zobowiązuje się do opracowania i wprowadzenia do stosowania w czasie obowiązywania umowy dzierżawy gruntu, którego dotyczy przetarg, regulaminu ustanawiającego zasady hodowli ryb i komercyjnych ich połowów. Oferent zobowiązuje się uzgodnić postanowienia regulaminu
  z użytkownikami gruntów sąsiadujących z przedmiotem przetargu. Szczegółowe prawa i obowiązki dzierżawcy uregulowane zostały we wzorze umowy dzierżawy.
 2. Oświadczenie oferenta: oferent przestępując do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem prawnym i granicami kompleksu będącego przedmiotem dzierżawy, treścią ogłoszenia o przetargu, warunkami dzierżawy oraz wzorem umowy dzierżawy. Oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w siedzibie Nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w pkt 17. Nadto oferent przystępując do postępowania wyraża zgodę na związanie swoją ofertą aż do czasu zawarcia przedmiotowej
  w sprawie umowy dzierżawy.
 3. Odwołanie przetargu i zmiana warunków: Nadleśnictwo Antonin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia bez podania przyczyny.
 4. Środki odwoławcze: Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez uczestnika postępowania. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio
  do Nadleśniczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu. Wniesienie skargi wstrzymuje bieg terminów związanych z zawarciem umowy.
 5. Dane kontaktowe: Informacje w sprawie niniejszego przetargu są udzielane przez p. Andrzeja Henicza i p. Dariusza Kaźmierczaka w godz. od 7.00 do 15.00 do dnia 24.08.2018 r.  pod nr telefonu: 627348147

Treść niniejszego ogłoszenia została umieszczona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Antonin, przy leśniczówkach oraz na stronie internetowej właściwego BIP: antonin@poznan.lasy.gov.pl

Antonin,  23.07.2018 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin
dr inż. Adam Całka